top of page

Polityka Ochrony Danych Osobowych

A. PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I INTELEKTUALNEJ
Znak "KANAKI" jest zastrzeżonym znakiem towarowym, którego beneficjentem jest firma o nazwie "Hellenic Quality Foods Anonymous Food Company", zwana dalej "HQF". HQF jest właścicielem wszelkich praw autorskich odnoszących się do zawartości tej witryny, wszelkie prawa zastrzeżone. Takie treści są przeznaczone do użytku osobistego, a nie komercyjnego.

Warunki określone poniżej, a także wszelkie inne przepisy prawne mające zastosowanie do tej Witryny, Internetu lub Sieci Internetowej, obowiązują jednakowo dla wszystkich użytkowników tej Witryny.

Ta strona internetowa została stworzona dla twojej osobistej rozrywki, informacji, edukacji i komunikacji. Użytkownik może korzystać z treści wyświetlanych na tej stronie wyłącznie w celach niekomercyjnych, wyłącznie osobistych, pod warunkiem przestrzegania wszystkich warunków związanych z prawami własności przemysłowej i intelektualnej w odniesieniu do zawartości tej witryny. Jednak wielu nie rozpowszechniasz, nie modyfikujesz, nie przekazujesz, nie wykorzystujesz ponownie, nie publikujesz lub nie używasz zawartości tej Witryny do celów publicznych lub komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody HQF.

Twój dostęp do tej Witryny i korzystanie z niej podlegają również następującym warunkom. Uzyskując dostęp do niniejszej Witryny i przeglądając ją, bezwarunkowo i bez zastrzeżeń akceptujesz Ogólne Warunki i potwierdzasz, że wszelkie inne ewentualne umowy między Tobą a HQF przestają obowiązywać w odniesieniu do kwestii omówionych w niniejszym dokumencie.
Ogólne warunki
1. Powinieneś wziąć pod uwagę wszystko, co widzisz lub czytasz na tej stronie jako chronione prawem autorskim przez HQF, o ile nie zaznaczono inaczej, i nie możesz używać takich treści w sposób inny niż przewidziany w niniejszych Warunkach lub w tekście Witryny bez wcześniejszego pisemnego zgoda HQF. HQF nie może zapewnić żadnych gwarancji, że wykorzystanie materiałów wyświetlanych na tej Witrynie nie naruszy praw osób trzecich, które nie są własnością HQF ani nie są z nimi powiązane.
 
2. Pomimo uzasadnionych starań HQF w celu zapewnienia dokładnych i aktualnych informacji na tej Witrynie, nie gwarantuje ona dokładności informacji, ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści tej Witryny.
 
3. Korzystanie z witryny i jej przeglądanie odbywa się na własne ryzyko. Ani HQF, ani żaden z jego funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, współpracowników, przedstawicieli itp. Zaangażowanych w tworzenie, produkcję lub dostarczanie tej Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z dostępu do i / lub korzystania z tej Witryny. Bez jakichkolwiek ograniczeń powyższe informacje, wszystkie elementy niniejszej Witryny są dostarczane W TAKIEJ JAKOŚCI, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI, DOMNIEMANYCH GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. Ponadto HQF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na Twoim komputerze lub wirusy, które mogą zainfekować twój komputer lub inną nieruchomość z powodu twojego dostępu, przeglądania i / lub korzystania z tej Witryny i dowolnych jej usług lub pobierania jakichkolwiek materiałów, danych, tekst, obrazy, wideo lub audio z tej witryny.
 
4. Wszelkie wiadomości lub materiały przesyłane na tę Witrynę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone. Co więcej, HQF może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki, lub wszelkie inne informacje zawarte w każdej komunikacji wysyłanej do tej Witryny w jakimkolwiek celu. Korzystając z tej witryny internetowej, możesz przesłać, a HQF może zbierać ograniczone informacje w dowolnym celu, jaki uzna za stosowny.
 
5. Obrazy osób lub miejsc wyświetlanych na tej stronie internetowej stanowią własność HQF lub treści dopuszczonych do użytku przez HQF. Wykorzystanie tych zdjęć przez Ciebie lub kogokolwiek innego przez ciebie upoważnionego jest zabronione, o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszych Ogólnych Warunkach lub w przypadku, gdy określone zezwolenie jest udostępnione w innym miejscu na tej Witrynie.
 
6. Znaki towarowe, logo i wszystkie ilustracje i pokazy produktów, ogólnie (zwane dalej łącznie "znakami towarowymi") wyświetlane na tej stronie, są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi HQF i innych. Żadne informacje zawarte na tej stronie internetowej nie mogą być interpretowane jako wyraźna lub domniemana licencja lub prawo do korzystania z dowolnej formy dowolnego znaku handlowego wyświetlanego na tej stronie bez wyraźnej pisemnej zgody HQF lub stron trzecich, które mogą posiadać znaki handlowe wyświetlane na tej stronie. Używanie przez Użytkownika Znaków towarowych wyświetlanych w Witrynie lub jakichkolwiek innych jej treści, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach, jest zabronione.
 
7. HQF może w dowolnym czasie dokonać przeglądu niniejszych Ogólnych warunków, które mają natychmiastowy skutek.
B. O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW COOKIE
Podczas przeglądania jednej z naszych witryn internetowych możemy przechowywać pewne informacje na Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie. Informacje te będą miały formę plików cookie lub w formie podobnych plików i mogą nam pomóc na wiele sposobów. Na przykład pliki cookie pozwalają nam dostosować witrynę tak, aby pasowała lepiej do Twoich zainteresowań i preferencji. W przypadku większości przeglądarek internetowych można usunąć pliki cookie z dysku twardego, zablokować wszystkie pliki cookie lub otrzymać ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych funkcji, zapoznaj się z instrukcjami przeglądarki lub ekranem pomocy. Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Ponadto udostępniamy informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny, korzystając z mediów społecznościowych, reklam i partnerów analitycznych, którzy mogą łączyć je z innymi informacjami, które podałeś lub zebrałeś w związku z korzystaniem z ich usług. Jeśli nadal korzystasz z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookie.
 
Pliki cookie to małe pliki tekstowe wykorzystywane przez witryny internetowe, aby użytkownik był bardziej wydajny.
 
Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na twoim urządzeniu, jeśli jest to absolutnie konieczne do działania tej strony. W przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej licencji.

Możesz zmienić lub usunąć swoją zgodę w dowolnym momencie,          zgodnie z Artykułem 9 Polityki prywatności.
 
Informacje dodatkowe zbierane automatycznie

W niektórych przypadkach możemy automatycznie zbierać (np. Nie poprzez rejestrację) informacje techniczne, które nie umożliwiają identyfikacji osobistej użytkownika podczas łączenia z Witryną. Przykłady tego typu informacji obejmują typ używanej przeglądarki internetowej, typ systemu operacyjnego komputera, z którego korzystasz, oraz nazwę domeny witryny sieci Web, z której łączysz się z naszą witryną sieci Web.
C. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA - DANE OSOBOWE
Hellenic Quality Foods (HQF), który produkuje produkty KANAKI, uznaje znaczenie bezpieczeństwa danych osobowych, a także transakcji elektronicznych. HQF uważa za niezwykle ważne, aby chronić je i zabezpieczyć, podejmując wszelkie niezbędne środki techniczne i stosując się do obowiązujących przepisów. Dane gromadzone przez HQF są danymi wymaganymi i wykorzystywanymi wyłącznie do celów, dla których są gromadzone, z wyłączeniem wszelkich innych niepożądanych zastosowań.
 
1. Cel: Celem niniejszej polityki jest poinformowanie podmiotów o danych zebranych dla ich własnej usługi, aby poinformować ich o ofertach i nowych usługach. Dzięki tej polityce osoby, których dane dotyczą, mogą być informowane o swoich prawach do dostępu, poprawiania i usuwania danych.

2. Dane osobowe: żąda HQF i otrzymuje od ciebie tylko te dane, które są niezbędne do obsługi naszego związku i są wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. Zbieramy również dane, które dobrowolnie przekazałeś naszej firmie.
 
3. Bezpieczeństwo danych: HQF podjęło wszelkie odpowiednie środki techniczne w celu ochrony danych osobowych. Zapewnia ograniczony dostęp tylko tym pracownikom / pracownikom, którzy potrzebują dostępu do danych. Podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, użyciu lub modyfikacji takich danych. Jest zgodny z obowiązującymi przepisami i ustanowił procedury ochrony danych.

4. Odbiorcy danych: Dane mogą być autoryzowane wyłącznie przez pracowników Spółki, a także przez partnerów zewnętrznych, którzy poprzez umowy z HQF są zobowiązani do przestrzegania tych zasad, aw szczególności do nie kopiowania, utylizacji, niszczenia. i manipulowanie tymi danymi.

5. Prawa podmiotów: Osoba, której dotyczą dane, ma odpowiednie prawa wynikające z ustawy 2472/1997, a mianowicie prawo dostępu, poprawiania i usuwania. Wszelkie stosowne zapytania można składać za pośrednictwem strony internetowej KANAKI pod adresem www.kanakirecipes.com lub e-mailem na adres consumerline@hqf.gr lub dzwoniąc pod numer telefonu linii zaufania 801 11 2 1111.
 
6. Wykorzystywanie danych: HQF może wykorzystywać Twoje dane, aby informować Cię o ofertach, nowych produktach, nowych usługach i wszystkim, co dotyczy operacji i organizacji naszej firmy. Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych aktualizacji / promocji / promocji od naszej firmy w przyszłości, możesz zarejestrować to wysyłając e-mail na adres consumerline@hqf.gr

7. Ujawnianie danych: HQF nie ujawnia danych użytkownika, chyba że posiada pisemne upoważnienie od osoby, której dane dotyczą, lub jest wymagane przez nakaz sądowy, nakaz publiczny lub decyzję / zamówienie innego organu publicznego.

8. Łączenie z innymi stronami internetowymi: Za pośrednictwem strony internetowej HQF można łączyć się ze stronami internetowymi innych firm. HQF nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników za wycieki danych osobowych z powodu ich wykorzystania na stronie internetowej firmy, produktach i usługach osób trzecich.

9. Pliki cookie: HQF może używać plików cookie w celu identyfikacji użytkownika. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w terminalu każdego użytkownika bez otrzymywania jakichkolwiek informacji lub wiedzy o plikach osobistych lub dokumentach użytkownika. Pliki cookie są używane wyłącznie w celu ułatwienia użytkownikom dostępu do określonych produktów i / lub usług oraz do celów statystycznych w celu określenia obszarów, w których produkty i / lub usługi HQF są popularne lub do celów marketingowych. HQF daje użytkownikom prawo do zadeklarowania sprzeciwu wobec używania plików cookie, w takim przypadku użytkownik nie będzie mógł uzyskać dalszego dostępu do takich usług. Jeśli chcesz wyrazić zgodę lub zgodę, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres consumerline@hqf.gr

10. Modyfikacja polityki: HQF zastrzega sobie prawo do zmiany tych zasad poprzez aktualizację tego tekstu w celu spełnienia obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych oraz w każdym innym przypadku, który uzna za konieczny.
bottom of page