top of page

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Η απεικόνιση “KANAKI” αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα φήμης με δικαιούχο την εταιρεία “Hellenic Quality Foods Ανώνυμος Εταιρία Τροφίμων”, η οποία εφεξής θα καλείται στο παρόν χάριν συντομίας ως “HQF”. Τα πνευματικά δικαιώματα των περιεχόμενων σε αυτόν τον δικτυακό χώρο ανήκουν στην “HQF”, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος της οποίας όλα τα ενλόγω περιεχόμενα προορίζονται μόνο για προσωπική και όχι εμπορική χρήση. 

Οι όροι που αναγράφονται κατωτέρω, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος νόμος ή κανονισμός που εφαρμόζεται στο Website (Χώρο Διαδικτύου), στο Διαδίκτυο ή τον Παγκόσμιο Ιστό ισχύουν για όλους τους χρήστες της Ιστοσελίδας.

H Ιστοσελίδα αυτή έχει δημιουργηθεί για την προσωπική σας ψυχαγωγία, πληροφόρηση, μόρφωση και επικοινωνία. Επιτρέπεται η χρήση από εσάς του υλικού που εμφανίζεται στο Website για όχι εμπορική αλλά για προσωπική χρήση και μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείτε επίσης και όλους τους όρους που αφορούν σε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σχετικά με το υλικό που περιέχεται στην Ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται, εντούτοις, να διανείμετε, τροποποιήσετε, μεταδώσετε, επαναχρησιμοποιήσετε, αναρτήσετε, ή χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια της “HQF”. 

Η πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα και η χρήση αυτής υπόκεινται εξάλλου και στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Με την πρόσβαση και την περιήγηση στην Ιστοσελίδα αποδέχεστε, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις, τους Γενικούς Όρους και αναγνωρίζετε ότι οποιεσδήποτε άλλες τυχόν συμφωνίες ανάμεσα σε σας και την “HQF” παύουν να έχουν ισχύ σε σχέση με τα ζητήματα που ρυθμίζονται στο παρόν.

Γενικοί Όροι 

1. Πρέπει να θεωρείτε ότι όλα όσα βλέπετε ή διαβάζετε στην Ιστοσελίδα είναι κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα της “HQF”, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά απ' ό,τι προβλέπεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή στο κείμενο της Ιστοσελίδας χωρίς την έγγραφη άδεια της “HQF”. Η “HQF” δεν εγγυάται ότι η χρήση των υλικών που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα δεν θα προσβάλει δικαιώματα τρίτων που δεν ανήκουν ή δεν είναι συνδεδεμένοι με την “HQF”.

2. Παρά την εύλογη προσπάθεια της “HQF” να περιλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα, αυτή δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε σφάλματα ή ελλείψεις στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

3. Η χρήση και η περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη. Ούτε η “HQF”, ούτε κάποιος από τα στελέχη της, διευθυντές της, εργαζόμενούς της, οι συνεργάτες της, αντιπροσώπους της κ.λ.π. που εμπλέκεται στην δημιουργία, παραγωγή ή την παράδοση της Ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα ή την χρήση αυτής. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, όλα όσα περιέχει η Ιστοσελίδα σας παρέχονται ΩΣ ΕΧΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΣ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Ή ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ. Η “HQF” ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει επίσης ούτε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας ή για ιούς που μπορεί να μολύνουν τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή άλλο περιουσιακό στοιχείο στο οποίο έχετε πρόσβαση για την χρήση της Ιστοσελίδας, την περιήγηση σ' αυτό ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου από την Ιστοσελίδα.

4. Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό μεταδίδετε στην Ιστοσελίδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλον τρόπο θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικό και δεν θα θεωρείται περιουσιακό σας στοιχείο. Επιπλέον, η “HQF”. είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε ιδέες, συλλήψεις, τεχνογνωσία ή τεχνικές ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία περιέχεται σε οποιαδήποτε επικοινωνία αποστέλλετε στην Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό. Μέσω της χρήσης από εσάς της παρούσας Ιστοσελίδας μπορείτε να υποβάλετε και η “HQF” μπορεί να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό θεωρεί κατάλληλο.

5. Εικόνες ατόμων ή τόπων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είτε είναι ιδιοκτησία της “HQF” είτε χρησιμοποιούνται με την άδεια τους. Η χρήση αυτών των εικόνων εκ μέρους σας, ή από οποιονδήποτε άλλον που εξουσιοδοτείται από εσάς, απαγορεύεται εκτός εάν επιτρέπεται ειδικά, από αυτούς τους Γενικούς Όρους ή παρέχεται ειδική άδεια κάπου αλλού στην Ιστοσελίδα.

6. Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και οι ενγένει απεικονίσεις προϊόντων (εφεξής τα «Εμπορικά Σήματα»), που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, είναι κατατεθειμένα ή μη κατατεθειμένα Εμπορικά Σήματα της “HQF”. και άλλων. Τίποτα από όσα περιέχονται στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ως ρητή ή σιωπηρή άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιασδήποτε μορφής οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της “HQF” ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Η χρήση, εκ μέρους σας, των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου αυτής, εκτός των προβλεπομένων σε αυτούς τους Γενικούς Όρους απαγορεύεται.

7. Η “HQF” μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίοι έχουν άμεση ισχύ.


Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES 

Ενώ βλέπετε μία από τις Ιστοσελίδες μας, μπορεί να αποθηκεύουμε κάποιες πληροφορίες στον υπολογιστή, στο κινητό ή στο tablet σας. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι με τη μορφή αρχείων “Cookies” ή με τη μορφή παρόμοιων αρχείων και μπορούν να μας βοηθήσουν με πολλούς τρόπους. Για Παράδειγμα, τα αρχεία Cookies μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε μια Ιστοσελίδα, έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Με τους περισσότερους Internet Browsers μπορείτε να σβήσετε τα αρχεία Cookies από το σκληρό δίσκο σας, να μπλοκάρετε όλα τα αρχεία Cookies ή να λάβετε μία προειδοποίηση πριν αποθηκευτεί ένα αρχείο Cookie . Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες του Browser σας ή στην οθόνη βοηθείας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική.

Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή     όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 της Πολιτικής Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων.

Πρόσθετες Πληροφορίες που Συλλέγονται Αυτόματα 

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να συγκεντρώσουμε αυτόματα (π.χ. όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν συνδέεστε με την Ιστοσελίδα. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών περιλαμβάνουν τον τύπο του Internet Browser που χρησιμοποιείτε, τον τύπο λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε και το όνομα (domain name) της Ιστοσελίδας από το οποίο συνδεθήκατε με τη δική μας Ιστοσελίδα.


Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Η εταιρεία Hellenic Quality Foods (εφεξής HQF), που παράγει τα προϊόντα ΚΑΝΑΚΙ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η HQF θεωρεί υψίστης σημασίας σκοπό την προστασία και διαφύλαξη αυτών λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία. Τα δεδομένα που συλλέγονται από την HQF είναι αυτά που απαιτούνται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται αποκλείοντας κάθε άλλη μη επιθυμητή χρήση αυτών.

1. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των υποκειμένων σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση των ιδίων, την ενημέρωση αυτών για προσφορές και νέες υπηρεσίες. Μέσω της παρούσας πολιτικής τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους ως προς την πρόσβαση στα δεδομένα, διόρθωση αυτών και διαγραφή.

2. Προσωπικά Δεδομένα: Η HQF ζητάει και λαμβάνει από εσάς μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας σχέσης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Επίσης συλλέγονται και δεδομένα τα οποία οικειοθελώς έχετε γνωστοποιήσει προς την εταιρεία μας.

3. Ασφάλεια Δεδομένων: Η HQF έχει λάβει όλα τα πρόσφορα εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους από τους υπαλλήλους / συνεργάτες της είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.

4. Αποδέκτες Δεδομένων: Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι μόνο εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της εταιρείας καθώς και τρίτοι συνεργάτες, οι οποίοι μέσω συμβάσεων με την HQF έχουν δεσμευτεί για την τήρηση της παρούσας πολιτικής και κυρίως για την μη αντιγραφή, διάθεση, καταστροφή και αλλοίωση των δεδομένων αυτών.

5. Δικαιώματα Υποκειμένου: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα δικαιώματα του Ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής. Κάθε σχετικό αίτημα μπορεί να υποβάλλεται είτε μέσω της ιστοσελίδας των προϊόντων KANAKI www.kanakirecipes.com είτε μέσω e-mail στη διεύθυνση consumerline@hqf.gr είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο της Γραμμής Καταναλωτών, 801 11 2 1111.

6. Χρήση Δεδομένων: Η HQF μπορεί να κάνει χρήση των δεδομένων σας για την ενημέρωσή σας για προσφορές, για νέα προϊόντα, για νέες υπηρεσίες και κάθε τι άλλο που σχετίζεται με την λειτουργία και οργάνωση της εταιρείας μας. Σε περίπτωση δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στο μέλλον ενημερώσεις / προσφορές/ διαφημιστικά από την εταιρεία μας μπορείτε να το δηλώσετε αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση consumerline@hqf.gr .

7. Γνωστοποίηση Δεδομένων: Η HQF δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών παρά μόνο αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από το υποκείμενο των δεδομένων ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση / διάταξη άλλης δημόσια αρχής.
 
8. Σύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες: Μέσω της ιστοσελίδας της HQF μπορεί να δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Η HQF δεν φέρει έναντι των χρηστών ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

9. Cookies: Η HQF μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή να λαμβάνουν γνώση προσωπικών αρχείων ή εγγράφων του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες της HQF είναι δημοφιλή ή για λόγους marketing. Η HQF δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να δηλώσουν την αντίθεσή τους στη χρήση μηχανισμών cookies, σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Σε περίπτωση που θέλετε να συναινέσετε ή να άρετε τη συναίνεσή σας μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση consumerline@hqf.gr .
 
10. Τροποποίηση Πολιτικής: Η HQF διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική επικαιροποιώντας το παρόν κείμενο προκειμένου να ανταπεξέρχεται στη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση το κρίνει απαραίτητο.
bottom of page